အေၾကာင္းအရာ: 

Social Media အသံုးျပဴျခင္းႏွင့္ လူတို႔၏စိတ္ခံစားမႈအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ(ေဒါက္တာမင္းထင္ေအာင္)