အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ တိုက္ရုိက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို သားဖြားမီးယပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႃကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမသီတာမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ