အေၾကာင္းအရာ: 

၁၀မိနစ္အတြင္းမွာ အလွပဆံုးျဖစ္သြားေအာင္ Make-up Artistမဒီးဒီးမွ ျပင္ဆင္ျပသေပးသြားမႈ