အေၾကာင္းအရာ: 

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မွ နံမယ္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ က်ားမင္းသမီးေလး က်ားမ Machli ေသဆံုးသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေလး