အေၾကာင္းအရာ: 

စိန္မဟာသဘင္၏ စိန္ပြဲေတာ္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားျမင္ကြင္:ေတြနဲ႔ ပိုင္ျဖိဳးသု ပါ၀င္ရုိက္ကူးေနတဲ့ MODA Photo Shooitng Making၊