အေၾကာင္းအရာ: 

ရဲရင့္ေအာင္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာ နဲ႔ပတ္သတ္ေသာစကားသံ အေၾကာင္း