အေၾကာင္းအရာ: 

ကံ၏ အရွင္ ၀ဋ္ေၾကြး၏သခင္ ဇာတ္လမ္းတြဲ ရိုက္ကူးမႈအတြက္ ကန္ေတာ့ပြဲေပးျခင္းအခမ္းအနားမွ ျမင္ကြင္း မ်ား