အေၾကာင္းအရာ: 

-Beyond the 21 Duet Live ၂၁ ႏွစ္အလြန္ စံုတြဲဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပမည့္အေပၚ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား