အေၾကာင္းအရာ: 

သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္မၾကီး ေဒၚသဇင္ညႊန္႔ မွ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ သိသင့္တဲ့ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းေလးေတြအေၾကာင္း