အေၾကာင္းအရာ: 

Tarus V Productionမွ ထုတ္လုပ္၍ ဒါရိုက္တာေအာင္ျမတ္ ရိုက္ကူးသြားမည့္ "မေန႔ကျဖစ္သည္" Mini Series ကန္ေတာ့ပြဲေပးျခင္းအခမ္းအနား