အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာႏိုင္ငံ နံပါတ္ - ၁ အေကာင္းဆံုး အဆီက်ေဆးကုမၸဏီ KALO မွ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား