အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းမွ (၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ျပီး ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအား“ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ”