အေၾကာင္းအရာ: 

MCTC & MAGES Institute Of Excellence (Singapore) တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပေသာ Concept Art For Game Demo Drawing Session