အေၾကာင္းအရာ: 

ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၏ တန္ေဆာင္တိုင္မီးထြန္းပြဲေတာ္၊ နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအခမ္းအနား