အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (MCHT) ႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပ ဂါးဒင္းတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္