အေၾကာင္းအရာ: 

The New 2018 ASX Launch Event Mitsubishi Motors