အေၾကာင္းအရာ: 

Luminarc ၏ကုန္ပစၥည္းသစ္မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း  အစီအစဥ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား