အေၾကာင္းအရာ: 

The Press Conference of Myan Build 2017 Myanmar's Biggest International Building and Construction Industry Show (အပိုင္း(၁))