အေၾကာင္းအရာ: 

Scania Myanmar မွက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Top Team Competition 2017 Part-1