အေၾကာင္းအရာ: 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ မီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား