အေၾကာင္းအရာ: 

၁၉၈၄ - ၁၉၈၇ June Batch (ရန္ကုန္ - ေမာ္လျမိဳင္) ၁၉၈၄ - ၁၉၈၆ (ရန္ကုန္ - ပုသိမ္)၊ ၁၉၈၅ - ၁၉၈၈ January Batch NTC ႏွင့္ ၁၉၈၆ - ၁၉၉၀ January Batch NTC သူနာျပဳ သင္တန္း သူ/သားမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား