အေၾကာင္းအရာ: 

Myan Water & Myan Energy 2017 Exhibition Grand Opening Ceremony