အေၾကာင္းအရာ: 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒ ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား