အေၾကာင္းအရာ: 

TOYOTA Road Safety Education Launch Ceremony