အေၾကာင္းအရာ: 

Stallion ႏွစ္ (၂၀)ျပည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား