အေၾကာင္းအရာ: 

MMRD Office Living Showroom Grand Opening