အေၾကာင္းအရာ: 

နီနီေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ အထူးကုေဆးခန္းတြင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း အခမ္းအနား