အေၾကာင္းအရာ: 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ AGTI ေက်ာင္းေပါင္းစံုအာစရိယ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနား