အေၾကာင္းအရာ: 

အ.ထ.က -၁ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား