အေၾကာင္းအရာ: 

ေဟမာန္ဦး ဒီဇိုင္နာ Class School ၏ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ Fashion Show