အေၾကာင္းအရာ: 

ဒုတိယအၾကိမ္ေအာက္ဆီဂ်င္အလွဴေတာ္ အဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ လွဴဒါန္းပြဲ