အေၾကာင္းအရာ: 

KASEMRAD ေဆးရံုၾကီးျမန္မာျပည္ရံုးခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္က်န္းမာေရးအခမဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား