အေၾကာင္းအရာ: 

Phyathai 1 & 2 Hospital and SM Tours & Transport Co.,Ltd. ""Thank You Party""