အေၾကာင္းအရာ: 

-Be the Change Myanmar Wedding Fair 2018 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

-Wedding Fair 2018 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ