အေၾကာင္းအရာ: 

-Schneider Electric Laboratory Opening Ceremony

-ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း ၂၀၁၇ စာမူရွင္ ဂုဏ္ျပဳပြဲနွင့္ အျငိမ္းစားပါေမာကၡ "ေဒၚႏုႏုေဖာင္ေဒးရွင္း" ပညာေရးသုေတသနဆုေပးပြဲ