အေၾကာင္းအရာ: 

-နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ၾကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား

-ဧရာခ်မ္းသာ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုမီယမ္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားအားေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ျခင္း(၂၀၁၇) အခမ္းအနား