အေၾကာင္းအရာ: 

-အ.ထ.က ကမာမတ္ဒုတိယအၾကိမ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

-ခရမ္းျမိဳ႕၊ အ.ထ.က(၁)၊ အ.ထ.က(၂) ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ား၏ (၂၆)ၾကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ