အေၾကာင္းအရာ: 

-ကေလးငယ္မ်ား၏ (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ