အေၾကာင္းအရာ: 

ဒုတိယအၾကိမ္ဓာတုေဗဒ ဂုဏ္ထူးတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား