အေၾကာင္းအရာ: 

" အေမျဖစ္သြားျပီဆိုရင္ ဘယ္သူ ့အတြက္ လိုလိုမလိုလို အေမဟာ သားသမီးေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ပဲ " Seg - 2