အေၾကာင္းအရာ: 

မိသားစုတစ္ခုလံုးကိုမားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ရင္ထဲကစိတ္ခံစားမႈေတြအကုန္လံုးကို အျမဲတမ္း Strong ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း..............Part B