အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ္႔သားေတြကို ဒီပညာကို သင္ေပးမယ္ သူမ်ားေတြဆီမွာ သြားျပီးေတာ႔ ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ မၾကီးျပင္းေစခ်င္ဘူး..ကၽြန္ေတာ္ရိုက္တာကိုၾကည္႔ သူတို႔ရိုက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေပးလိုက္တယ္..ကၽြန္ေတာ္႔သားေတြက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ရိုက္ျပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ေတာ႔မွမလိုက္ဘူး....Part-3