အေၾကာင္းအရာ: 

"ကိုယ္တို႕အႏုပညာရွင္ေတြက အႏုပညာအရည္အေသြးကေကာင္းမြန္ဖုိ႕ လိုပါတယ္၊တိုးတက္ဖို႕လဲ အမ်ားၾကီးလိုပါတယ္.........................."(Part- 2) (Seg 1)