အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ္႔မိသားစုကလည္း Fashion နဲ႔ပတ္သက္ျပီး လုပ္တဲ႔ အလုပ္မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက စဥ္းစားခဲ႔တာမရွိဘူး ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက ဘာလုပ္ခ်င္လဲ ေမးရင္ တိရိစၧာန္ဆရာ၀န္လုပ္ခ်င္တယ္လို႔ အျမဲတမ္းေျပာခဲ႔တယ္ ......Seg 1