အေၾကာင္းအရာ: 

"မမတို႔ management ေတြ စဥ္းစားတာက်ေတာ႔ အျမဲတမ္း အသစ္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ အသစ္ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ကို ဘယ္လို ဆြဲေဆာင္ရမလဲ creation အသစ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လို promote လုပ္ရမလဲ ဒါေတြပဲ စဥ္းစားရတာေလ" Seg-2