အေၾကာင္းအရာ: 

"အန္တီ႔ကို ဘိုတြတ္လို႔ေခၚၾကတယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ စားတာေပါ႔ ဘယ္သူက ေကၽြးေကၽြးစားတယ္..ဘယ္သူကခိုင္းခိုင္း အကုန္လုပ္ေပးတယ္..ဘိုတြတ္ေရ စားမလားဆိုရင္ အင္းပဲ ဟင္႔အင္းဆိုတာမရွိဘူး"  Part-1