အေၾကာင္းအရာ: 

"လူဆိုတာက မသိဘူးဆိုတာ မရွိဘူး မတတ္ဘူးဆိုတာ မရွိဘူး မလုပ္ခ်င္လို႔ ျငိမ္ေနတာပဲရွိတယ္ေလ မလုပ္တတ္လို႔ ျငိမ္ေနတာေတာ႔မရွိဘူး ကိုယ္က ဒီအလုပ္ကို လုပ္စားလာတာ ၾကာသြားျပီ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ကေတာ႔ အာမခံတယ္" Seg - 3