အေၾကာင္းအရာ: 

"ကၽြန္ေတာ႔္ဆရာၾကီး မင္းသိခၤဆံုးသြားေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္းဆိုျပီးေတာ႔ သတင္းစာထဲမွာ ထည္႔တယ္ ေက်ာ္သူဆိုလို႔ နာမည္ပါတဲ႔အတြက္ ထည္႔ခြင္႔မေပးခဲ႔ဘူး" (Part-1)