အေၾကာင္းအရာ: 

မင္းသူရိန္ 
========
ကြ်န္ေတာ္ကငယ္ငယ္ေလးထဲကေန ပစၥည္းတစ္ခုဆိုေတာင္းလိုက္တယ္။ ဆုရေအာင္လုပ္ေလ၊ စာေမးပြဲေအာင္ေအာင္လုပ္ေလ။ ကြ်န္ေတာ္က...Part 2 (seg 2)