အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီေရၾကီးမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ေရၾကီးမႈ သမိုင္းမွာ အဆိုးဆံုးေလာက္လို ့ေျပာရမွာပဲ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကတည္းက  ေရၾကီးမႈ အဆိုး၀ါးဆံုး သတ္မွတ္တဲ့ ႏွစ္က ၂၀၀၄ ၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဆိုတာက ဇလေဗဒ ဌာနခြဲက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ွိတဲ့ ေျမေျခ ၁၀ ခုတိုင္းတာေပးတယ္ေပါ့ အဲ့ဒီေတာ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ေျမေျခ ၁၀ခုမွာ ႐ွိတဲ့ ဇလေဗဒ စခန္းအားလံုးဟာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ေက်ာ္သြားတယ္ (Part-2, Seg-1)